groessen.jpg

Nieuws

Bewonersbijeenkomst 11 december om 19.30 uur in Het Dorpshuis

In 2012 tot en met 2014 hebben we samen met de inwoners van Groessen de Dorpsvisie en diverse projectplannen ontwikkeld, gepresenteerd en aan het gemeentebestuur aangeboden. We zijn nu aangekomen in 2019. Bijna 6 jaar later willen we jullie graag deelgenoot maken van alles wat er in die tussentijd is gebeurd en wat er op dit moment staat te gebeuren.

Bij de presentaties in 2013 en 2014 was al duidelijk dat het benodigde geld om de plannen te realiseren niet zo maar beschikbaar was. Haalbaarheid en betaalbaarheid van deze plannen moesten nog door ons uitgewerkt worden. Wel zijn we met de gemeente in gesprek gebleven om te kijken welke mogelijkheden er op een bepaald moment wel zijn.

Als Dorpsraad zijn we heel erg blij jullie vanuit de eerste hand te kunnen informeren over het plan van Hoedemakers en te kunnen aangeven dat we daarmee met elkaar aan de slag gaan. Plannen van de Dorpsraad zijn namelijk pas plannen van ons mooie dorp Groessen als de inwoners hun inbreng hebben kunnen geven. Daarnaast past het plan van Hoedemakers, voor het realiseren van circa 25 betaalbare woningen in de geplande ontwikkelingen rond het Schuttersplein. De geactualiseerde versie van de Dorpsvisie en het plan rond de Tempelstraat willen we op 11 december toelichten aan alle inwoners van Groessen.

De gemeente heeft ons gevraagd om alle plannen die er liggen te beoordelen op actualiteit. Daarnaast vraagt de gemeente inzicht te geven in de te verwachten kosten en in welke volgorde we deze plannen uitgevoerd willen zien. Om daar een antwoord op te kunnen geven, hebben we contact gezocht met Janneke Derksen. Zij heeft in 2013 alle ontwerpen en kaarten in de diverse plannen gemaakt. Inmiddels werkt zij bij Sant en Co, Buro voor Landschapsarchitectuur in Den Haag. Sant en Co heeft van de Dorpsraad de opdracht gekregen een visieschets voor Groessen te ontwikkelen op basis van de Dorpsvisie 2013.

Dorpshart en Wonen

We hebben veel energie gestoken in het ontwikkelen van een bouwplan in het hart van Groessen. De wei tegenover de kerk is eigendom van Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling. De Dorpsraad is met dit bouwbedrijf in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn om betaalbare woningen voor senioren en jongeren te ontwikkelen. Passend binnen het woningbouwbeleid van de gemeente is er een verkavelingsplan met ca. 25 woningen beschikbaar. Dit plan willen we graag aan jullie toelichten. We hopen daarom op een grote opkomst op 11 december. Jullie zijn van harte welkom vanaf 19.15 uur in het Dorpshuis. We starten om 19.30 uur

Genoeg te zien. Genoeg om over te praten. Denk met ons mee! De Dorpsraad geeft aan de leefbaarheid nu en in de toekomst grote prioriteit.

Stichting Dorpsraad Groessen

Met de dorpsraad Groessen wordt beoogd in onderlinge samenwerking tussen gemeente en de daarin woonachtige bewoners te werken aan de kwaliteit en borging van de kwaliteit ten aanzien van het:

  • Bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het dorp Groessen.      
  • Bevorderen van de communicatie tussen gemeente en burgers
  • Bevorderen van betrokkenheid en participatie van bewoners

De dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk kunnen beïnvloeden. Het gaat daarbij niet om zaken die betrekking hebben op individuele burgers of zaken van wijkoverstijgende aard.

Verder kan de dorpsraad door de rechtstreekse links met politie, Vivare en de gemeente veel slagvaardiger zaken tot stand brengen. Met alle wijk- en dorpsraden is op 5 maart 2008 een convenant afgesloten waarin taken en bevoegdheden van de dorps-/wijkraad en de ondersteuning namens de gemeente is vastgelegd.

De gedachte achter de dorpsraad is de wens de leefbaarheid in Groessen positief te beïnvloeden. Wanneer zeggen mensen dat ze in een prettige wijk wonen? Wanneer voelen ze zich er veilig? Dit heeft alles te maken met de manier waarop mensen met elkaar omgaan, maar ook met het voorzieningenniveau in het dorp. Voor het ene zijn vooral de dorpsbewoners zelf aan zet, voor het andere zullen met name gemeente, politie en de woningcorporatie zich moeten inzetten.

U bent van harte welkom deel te nemen aan een van de commissies.